วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (VISION)

          โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา พัฒนาตนเต็มศักยภาพให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา


พันธกิจ  (MISSION)

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบ  สามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ   ดนตรีและกีฬา

๓.พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะตามหลักสูตรมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔.  สรรหาบุคลากรให้ตรงตามสาขาวิชาที่สอนและงานที่รับผิดชอบ

๕.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๗. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

๘ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้เพื่อบริการชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)       

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักหน้าที่   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

สามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

๕. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีเทคโนโลยีทางการศึกษา    ที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

๘. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
Comments