ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร


แผนผังองค์กรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 


บาทหลวงประสิทธิ  ไกรโหล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการComments